ติดต่อเครือข่าย

สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาคาร 8 ชั้น 5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043 202362 Email: phanya@kku.ac.th