หน่วยประสานงาน
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยประสานงานจังหวัด
1 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2 นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
3 นายนที เจียรพันธุ์ ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
5 รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
6 ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
7 ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร สกลนคร
8 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร
9 ดร.สุดารัตน์ สกุลคู หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน สกลนคร
10 ผศ.ดร.กฤษฏา ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี อุดรธานี
11 ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
12 ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ
15 ผศ.ดร.แก้วเวียง นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
16 ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย
17 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานใต้ สุรินทร์
18 ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์
19 ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตราฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ
20 รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
21 รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา
22 ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา
23 อาจารย์ ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น
24 อาจารย์ ทพญ.ดร.อรวรรณ นามมนตรี อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
25 อาจารย์ ดร.ธนัญชัย ดาศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย