หน่วยประสานงาน
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยประสานงานจังหวัด
26 ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม
27 ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
28 ผศ.ดร. สมจิตร กันธาพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
29 อาจารย์มัลลิกา นาจันทอง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
30 อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
31 อาจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม