แนะนำสำนักงานฯ

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ดำเนินการ “โครงการจัดประชุมและประสานงานเพื่อการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการวิจัยกับภาคีระดับภูมิภาค (วช. ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ในปีงบประมาณ 2553 โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/ระดมความคิดและประสานงานตามภาระหน้าที่การสร้างเสริมบทบาท วช. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น การระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการวิจัยในภูมิภาค การส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการหรือปัญหาของภูมิภาค/ชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในภูมิภาค การเผยแพร่ ถ่ายทอด และนำผลงานวิจัยในภูมิภาคไปใช้ประโยชน์ การให้บริการวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวิจัย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 โดยจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา (sector) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ก่อตั้งสำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและภูมิภาค อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม