ข่าวประชาสัมพันธ์
#TitleCreated
117ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25602016-05-26 15:31:43
116ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 92016-04-29 14:33:19
115ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 42016-04-22 16:37:15
111ขอเชิญเยี่ยม ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย2016-03-07 13:55:11
110ศวส. ประกาศสนับสนุนทุนร่วมวิจัยควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 25592015-10-27 12:55:26
109Ppt.การเขียนรายงานการวิจัย2015-09-07 14:59:28
108Ppt.เทคนิคการนำเสนอและการนำไปใช้ประโยชน์2015-09-07 14:58:10
107Ppt.การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย2015-09-07 14:57:09
106Ppt.การวัดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย2015-09-07 14:54:06
105Ppt.การสร้างเครื่องมือวิจัย2015-09-07 14:52:16
104Ppt.รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ2015-09-07 14:49:26
103Ppt.รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 2015-09-07 14:48:12
102Ppt. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ2015-09-07 14:46:19
101Ppt.การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ2015-09-07 14:45:35
100Ppt.การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย2015-09-07 14:42:38
99Ppt.เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม2015-09-07 14:40:50
98Ppt.การพัฒนาโจทย์วิจัย2015-09-07 14:35:34
97Ppt.ปรัชญาและหลักการวิจัย (อบรมลูกไก่)2015-09-07 14:31:18
96ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของผู้ผ่านการฝึกอบรม แม่ไก่2015-06-12 15:49:02
95ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager) 2015-06-11 10:38:38
94หลักการและกำหนดการการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25592015-06-01 16:51:04
93ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25592015-06-01 16:48:51
92แบบตอบรับโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ2015-05-11 09:05:22
91กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแ2015-05-11 09:02:26
90ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุด2015-05-11 08:58:35