ข่าวประชาสัมพันธ์
#TitleCreated
89ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 25582015-04-16 15:49:54
88รายละเอียดและกำหนดการการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 25582015-04-08 09:19:30
87ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 25582015-04-08 09:07:12
86การสาธิตการขอรหัส DOI 2015-03-16 11:24:50
85ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ2015-03-16 09:14:46
84ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์2015-02-06 10:05:51
83การประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2015-02-05 15:53:07
82ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย2015-01-08 10:47:50
80กำหนดการจัดทำ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2015-01-06 12:07:58
79ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ2015-01-06 12:03:25
78โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR2014-12-24 16:28:25
77โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น2014-12-24 16:23:12
74คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรมลูกไก่2014-12-08 15:50:21
73กำหนดการโครงการฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) 2014-12-08 15:48:48
72แบบประเมินการฝึกอบรมลูกไก่2014-12-08 10:25:55
71คู่มือการฝึกอบรมลูกไก่2014-12-08 10:22:25
70สไลด์การอบรมลูกไก่2014-12-08 10:11:41
69คอบช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม 2014-11-25 15:46:52
65กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR2014-11-25 13:53:41
60ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR2014-11-25 11:52:24
58เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯจัดประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 25572014-10-21 15:49:51
57ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ วช. ครั้งที่ 5 (2/2557)2014-10-07 15:34:03
55กำหนดการประชุมยุทธ์ศาสตร์โคนมและสัมมนาวิชาการโคนม 2014-09-24 10:53:14
54กำหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 25582023-06-09 10:38:48
52ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรอบการวิจัยและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 25582014-10-09 10:09:36