ข่าวประชาสัมพันธ์
#TitleCreated
51ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 25572014-09-09 13:10:33
49ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”2014-07-18 16:04:45
45โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers)”2014-07-10 11:40:53
44เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ วช. ร่วมกันหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ2014-07-07 15:40:15
42ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 25572014-07-01 11:41:53
41ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยง2014-05-30 15:09:09
40ประกาศ วช .ในการจัดสรรทุนกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายจัดการความรู้การวิจัย2014-03-13 08:56:17
39ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี2023-06-09 10:44:30