ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวศวส. ประกาศสนับสนุนทุนร่วมวิจัยควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 2559
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดด้วยแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ ดำเนินการวิจัยและจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาติดตามและประเมินผลนโยบายมาตรการ และดำเนินการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา และ ศวส. มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป โดยมีการสนับสนุนดังนี้คือ
ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000 – 3,000,000 ล้านบาท จำนวน 2 ทุน
ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ทุนโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cas.or.th/2015/10/700
นักวิจัยเลือกประเด็นการศึกษาที่สนใจ และเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย (2-4 หน้า) เสนอศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 085-357-7170 E-mail: center.cas05@gmail.com
ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-10-27 12:55:26