ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) คือ วช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ทั้งนี้ คอบช. โดย วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php
และดูรายละเอียดและกำหนดการประชุมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=39
ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2016-05-26 15:31:43