ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศ วช .ในการจัดสรรทุนกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายจัดการความรู้การวิจัย
ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอบเขตงาน (Term Of References : TOR)
ในการจัดสรรทุนกิจกรรมขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายจัดการความรู้การวิจัยโครงการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้ให้ทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการที่เสนอขอรับทุนกิจกรรมขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายจัดการความรู้การวิจัยนี้จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายการวิจัยภูมิภาคได้ประสานงานเพื่อสรรหาหรือพัฒนาโครงการ/กิจกรรมนำองค์ความรู้การวิจัยจากฐานข้อมูลจัดการความรู้การวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่า มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับในปีงบประมาณ 2557 นี้ วช. จะให้การสนับสนุนแก่โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
- ด้านพืชอาหารสัตว์
- ด้านข้าว
- ด้านอ้อยและน้ำตาล
- ด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร
- ด้านนิเวศป่าไม้และการอนุรักษ์ดิน
เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการไม่เกิน 1 ล้านบาท
ส่งโครงการได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 นี้
หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-579-0109 (ในเวลาราชการ) หรือ 093-3213769 (ภัญกาญ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยฯ)
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนphanyakarn
วันที่2014-03-13 09:56:17