ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557
ประเภทประกาศผล
รายละเอียดตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ดำเนินการให้ทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งหมายตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-09-09 14:10:33