ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR
ประเภทข่าว
รายละเอียดเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) จัดฝึกอบรม การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR ให้นักวิจัยสืบค้นแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ 18 ธ.ค. 57 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดข่าวในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-12-24 16:28:25