ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดประชุมระดมความคิด จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อภูมิภาคฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียดดังในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-01-06 12:03:25