ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวกำหนดการจัดทำ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดจัดทำ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียดสามารถดูได้ในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-01-06 12:07:58