ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทข่าว
รายละเอียดเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ รายละเอียดดังในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-02-05 15:53:07