ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียด ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดทำกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดสรรทุนวิจัยดังกล่าว วช. จึงเห็นสมควรจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยกลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีรายละเอียดดังในเอกสารแนบ
ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=11 ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-04-08 09:07:12