ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 โดยได้กำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำเสนอผลงานได้ทางเวปไซต์ www.nrct.go.th และเวปไซต์ http://rrm.nrct.go.th และเสนอผลงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-04-16 15:49:54