ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุด
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียด ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ “นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน วทน. ของภาคเอกชน โดยการส่งเสริมกลไกนำร่องสนับสนุนบุคลากรด้าน วทน. ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
ในการนี้สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัด “โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและสถานประกอบการเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1” ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง นางสาวลักขณา รักษา (ผู้ประสานงาน) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-05-11 08:58:35