ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager)
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager) โดย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบูรณาการปฏิรูประบบวิจัย เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สุงสุด วช. มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย โคยกำหนดเป้าหมาย 200 คน ในส่วนกลางและภูมิภาคของประเทศให้สามารถบริหารจัดการงานวิจัยด้านพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการติดามประเมินผล ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีความถุกต้องตามระเบียบ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัย และการจัดทำรายงานรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องต่อไป โดยทีการอบรมทั้งหมด 3 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กทม. ปิดรับสมัคร 29 มิ.ย.58
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.58
รุ่นที่ 5 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กทม. ปิดรับสมัคร 17 ก.ค.

สามารถดาว์นโหลด รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://www.dropbox.com/s/iajqf03lu60pmj5/Research%20Manager%203-5.pdf

ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-06-11 10:38:38