ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุลสถาบันจังหวัดความเชี่ยวชาญ
ผู้ดูแล ระบบขอนแก่น-
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นชีววิทยาของเซลล์และการสืบพันธุ์ในสัตว์
พรทิวา ทวิลาขอนแก่น-
อารีย์ ไกรสูรย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสัตวศาสตร์
ภัญกาญ ไชยสินขอนแก่น-
นายชัยวัฒน์ อินบุญนะกระทรวงหมาดไทยมุกดาหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เมษ์ธาวิน พลโยธีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามกานจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, กาท่องเที่ยวโดยชุมชน, การมีส่วนร่วมของชุมชน
พวงทอง เพชรโทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานีเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สุนิภรณ์ เหลาจันทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นด้านกีฬา
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอนแก่นจิตวิทยา การให้การปรึกษา
จิระพร ชะโนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามจิตวิทยา การศึกษาพิเศษ หลักสูตรและการสอน
พรรณวรดา สุวันมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีอุดรธานีการพัฒนาชุมชน พฤติกรรมสุขภาพ การศึกษาพยาบาล
นายวชรวรพงษ์ วงษ์พรมมาอุบลราชธานีการวิจัยฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มานิตย์ อาษานอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามการวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา
เมษ์ธาวิน พลโยธีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประสาท เนืองเฉลิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามหลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตรศึกษา
เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ไพฑูรย์ วุฒิโสมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิกฏหมายมหาชน และการพยาล
กฤต โง้วธนสุวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอนแก่นConstruction Management, Project Management, Construction Planning, Quantitative Analysis, System Dynamics Modeling
วชิรดล คำศิริรักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬบึงกาฬด้านวิจัยในชั้นเรียนตลอด 10 ปี
ทิวากร เหล่าลือชาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมุกดาหารการตลาด
ปภาวิน โกพลรัตน์ขอนแก่น-
ดร.สมศักดิ์ มง่คลขจรกิตติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,การเกษตรแบบอินทรีย์ ,การวัดและประเมินผลการศึกษา,การนิเทศทางการศึกษา
นางอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิยุทธศาสตร์การพัฒนา, บริหารธุรกิจ, เกษตรอินทรีย์,การวิจัยและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
ธัชชัย พุ่มพวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางนคราชสีา)นครราชสีมาการออกแบบสายอากาศ สายนำสัญญาณ ระบบไมโครเวฟ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า