ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุลสถาบันจังหวัดความเชี่ยวชาญ
ธัชชัย พุ่มพวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางนคราชสีา)นครราชสีมาการออกแบบสายอากาศ สายนำสัญญาณ ระบบไมโครเวฟ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วิระพงศ์ จันทร์สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิออนโทโลยี ระบบฐานความรู้ บริหารธุรกิจ
นวรัตน์ บุญภิละมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานีสังคมวิทยา
สาวิตรี พิพิธกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมาSoftware Engineering , Programming , DB
จตุพล จันทร์ทิพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมาเคมีพอลิเมอร์ ระบบนำส่งยา วัสดุปิดแผล การบำบัดของเสีย
อมรชัย ใจซื่อกุลนครราชสีมาคอมพิวเตอร์
สุธิรา มณีฉายมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร
นายกฤตเมธ นิติวัฒนะคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิการตลาด
ดารณี เกตุชมภูมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นกลยุทธ์การตลาด
ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ขอนแก่นกฎหมายภาษี
ปฐมาภรณ์ เถาว์พันนครราชสีมาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ฐากูร สรวงศ์สิริมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานีการเปลี่ยนแปลงชนบท ขบวนการสังคม
ปรมาภรณ์ วีระพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายยโสธรกฎหมายธุรกิจ
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมานครราชสีมาวัฒนธรรม ท้องถิ่น
จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลอำนาจเจริญโภชนศาสตร์สัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
กนกมน รุจิรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมาface recognition
ลักษมี โขมโนทัยมหาวิราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมาData mining, AI
ทิพย์อุบล ทิพเลิศม.ราชภัฎอุดรธานีกาฬสินธุ์สิ่งแวดล้อมศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์
ภานุพงศ์ ลูกอินทร์-ศรีสะเกษการบริหารโครงการ
นางสาวรัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครร้อยเอ็ดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, ปรสิตที่ติดต่อสู่คน
นงค์นุช กลิ่นพิกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอนแก่นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ทวีศิลป์ สารแสน_ขอนแก่นการบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา
วิลาสินี ศรีแสนยงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยเอ็ดสัตวแพทย์ โรคในสัตว์
กรฐณธัช ปัญญาใสวิทยาลัยนครราชสีมานครราชสีมาพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ธนินพร ทิพยมงคลกุลอุบลราชธานีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร