คณะทำงานเครือข่าย
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ ประธานเครือข่ายวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะทำงาน
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ คณะทำงาน
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ศจี สัตยุตม์ คณะทำงาน
5 นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์ขันธ์ คณะทำงาน
6 อาจารย์ ดร. พิสมัย ประชานันท์ คณะทำงาน
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล วัฒนสุข คณะทำงาน
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย คณะทำงาน