View User "Yurayat"

usernameYurayat
ชื่อ (TH)ภมรพรรณ์
นามสกุล (TH)ยุระยาตร์
ชื่อ (EN)Pamornphun
นามสกุล (EN)Yurayat
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
สถานศึกษาที่จบมศว
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร143/52 ม.19
ถนน
ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40000
หมายเลขโทรศัพท์0868880721
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญจิตวิทยา การให้การปรึกษา
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2016-02-11 07:50:08
Last visitNot visited