View User "wirapongc"

usernamewirapongc
ชื่อ (TH)วิระพงศ์
นามสกุล (TH)จันทร์สนาม
ชื่อ (EN)Wirapong
นามสกุล (EN)Chansanam
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร167 ม.2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน
ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36000
หมายเลขโทรศัพท์0909562727
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญออนโทโลยี ระบบฐานความรู้ บริหารธุรกิจ
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-03 12:45:23
Last visitNot visited