View User "jatupoljunthip"

usernamejatupoljunthip
ชื่อ (TH)จตุพล
นามสกุล (TH)จันทร์ทิพย์
ชื่อ (EN)Jatupol
นามสกุล (EN)Junthip
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาเคมีพอลิเมอร์
สถานศึกษาที่จบUniversity lille 1
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร340 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราขภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมา
รหัสไปรษณีย์30000
หมายเลขโทรศัพท์0892929414
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญเคมีพอลิเมอร์ ระบบนำส่งยา วัสดุปิดแผล การบำบัดของเสีย
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-05 11:08:34
Last visitNot visited