View User "Daranee"

usernameDaranee
ชื่อ (TH)ดารณี
นามสกุล (TH)เกตุชมภู
ชื่อ (EN)Daranee
นามสกุล (EN)Ketchompu
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร555/106 หมู่บ้านราชพฤกษ์ ม.ภาค
ถนนบ้านกอก
ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40000
หมายเลขโทรศัพท์0866345156
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด
สถาบันมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-06 18:43:35
Last visitNot visited