View User "Thagoon"

usernameThagoon
ชื่อ (TH)ฐากูร
นามสกุล (TH)สรวงศ์สิริ
ชื่อ (EN)Thagoon
นามสกุล (EN)soravongsiri
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร64
ถนนทหาร
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์40000
หมายเลขโทรศัพท์0870276344
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญการเปลี่ยนแปลงชนบท ขบวนการสังคม
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-12 17:46:00
Last visitNot visited