View User "kanokmon"

usernamekanokmon
ชื่อ (TH)กนกมน
นามสกุล (TH)รุจิรกุล
ชื่อ (EN)kanokmon
นามสกุล (EN)rujirakul
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานศึกษาที่จบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บ้านเลขที่/ชื่ออาคารโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340
ถนนสุรนารายณ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมา
รหัสไปรษณีย์30000
หมายเลขโทรศัพท์0810654371
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญface recognition
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-20 14:06:37
Last visitNot visited