View User "amwilasinee"

usernameamwilasinee
ชื่อ (TH)วิลาสินี
นามสกุล (TH)ศรีแสนยงค์
ชื่อ (EN)Wilasinee
นามสกุล (EN)Srisanyong
ตำแหน่งนายสัตวแพทย์
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร488
ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์45000
หมายเลขโทรศัพท์0896178960
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญสัตวแพทย์ โรคในสัตว์
สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2018-02-13 04:23:09
Last visitNot visited