View User "FallenBook"

usernameFallenBook
ชื่อ (TH)ชนกานต์
นามสกุล (TH)เตชะอธิก
ชื่อ (EN)Chanakarn
นามสกุล (EN)Techaatik
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาโทรคมนาคม
สถานศึกษาที่จบKMITL
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญTelecom
สถาบัน
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2019-11-03 20:59:00
Last visitNot visited