View User "inboonna"

usernameinboonna
ชื่อ (TH)นายชัยวัฒน์
นามสกุล (TH)อินบุญนะ
ชื่อ (EN)Mr.Chaiwat
นามสกุล (EN)Inboonna
ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บ้านเลขที่/ชื่ออาคารสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ
ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์49000
หมายเลขโทรศัพท์0868100453
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สถาบันกระทรวงหมาดไทย
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2013-08-01 16:14:19
Last visitNot visited