ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
Basic Hacking and Preventionห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.21-12-2560 - 22-12-25609.00 - 16.008 / 20
สร้างวารสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesignห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.08-01-2561 - 10-01-25619.00 - 16.009 / 20
การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้นห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.11-01-2561 - 12-01-25619.00 - 16.0012 / 20
การประยุกต์ใช้ Google G-suite ในการทำงานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-01-25619.00 - 16.009 / 20
Basic network configurationห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-02-2561 - 06-02-25619.00 - 16.008 / 20
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Info Graphic ด้วย Adobe Illustratorห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.07-02-2561 - 09-02-25619.00 - 16.0016 / 20
การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ Voice over IPห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.14-02-2561 - 16-02-25619.00 - 16.003 / 20
การจัดการ Theme และ Security ให้กับ WordPressห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.22-02-2561 - 23-02-25619.00 - 16.008 / 40
การสร้างสื่อวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-03-2561 - 07-03-25619.00 - 16.001 / 20
การบริหารจัดการ Web serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-03-2561 - 16-03-25619.00 - 16.0011 / 20

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม