การชำระค่าลงทะเบียน
  • ธนาณัติ สั่งจ่าย : คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
  • ชำระด้วยตนเอง : ที่หน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โอนเงิน 1 : เลขที่บัญชี 551-3-00559-9 ชื่อบัญชี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ผู้สมัครส่งสำเนาใบโอนเงินมาให้ด้วย โดย Fax มาที่ 043-202351 ถึงคุณอำไพ พงษ์สุวรรณ
  • บุคลากรภายใน มข. เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบ KKUFMIS บัญชีเลขที่ 551-3-02656-1 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประเภทการสั่งจ่าย JV (ใบสำคัญ)

หมายเหตุ
การชำระค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 14 วัน) จะไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ (หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.) ก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 14 วัน
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42042 หรือ E-Mail : ampai@kku.ac.th Fax : 043-202351

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมฤทัย ปั้นพานิช โทรศัพท์: 043-009700 ต่อ 42050 หรือ E-Mail : somrutai@kku.ac.th