การชำระค่าลงทะเบียน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. ธนาณัติสั่งจ่าย : คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
  2. ชำระด้วยตนเอง : หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. โอนเงิน : เลขที่บัญชี 551-3-00559-9 ชื่อบัญชี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดการออกใบเสร็จให้ครบถ้วน ส่งมาที่ FAX : 043-202351 หรือ E-mail : ampai@kku.ac.th
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. กรณีผู้เข้าอบรมไม่เบิกจ่ายกับหน่วยงาน : ผู้เข้าอบรมสามารถชำระด้วยตนเองที่หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโอนเงิน เลขที่บัญชี 551-3-00559-9 ชื่อบัญชี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดการออกใบเสร็จให้ครบถ้วน ส่งมาที่ FAX : 043-202351 หรือ E-mail : ampai@kku.ac.th
  2. กรณีผู้เข้าอบรมเบิกค่าลงทะเบียนกับหน่วยงาน : ผู้เข้าอบรมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านระบบ KKUFMIS เลขที่บัญชี 551-3-02656-1 ชื่อบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์) บันทึกประเภทสั่งจ่าย JV (ใบสำคัญ) พร้อมส่งหลักฐานการเบิกจ่ายมายัง หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    หมายเหตุ : กรณีเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนกับหน่วยงานจะไม่มีการชำระด้วยเงินสดและเงินโอน จะเป็นการเบิก จ่ายผ่านระบบ KKUFMIS เท่านั้น

หมายเหตุ
การชำระค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 14 วัน) จะไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ (หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.) ก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 14 วัน
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42042 หรือ E-Mail : ampai@kku.ac.th Fax : 043-202351

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมฤทัย ปั้นพานิช โทรศัพท์: 043-009700 ต่อ 42050 หรือ E-Mail : somrutai@kku.ac.th