หลักสูตรอบรม
แสดงผล 1-20 รายการ | จากทั้งหมด 169 รายการ
[?]ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัครรับ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (รับเพิ่มเติม) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น19-11-2560 - 20-11-25608.30 - 16.00725
โครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคมห้องประชุมสุลัดดา ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น31-08-25608.30 - 16.00420
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.30-08-2560 - 31-08-25609.00 - 16.001815
Microsoft Power BI (Business Intelligence)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-08-2560 - 27-08-25609.00 - 16.003140
Microsoft Office (Advanced)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.18-08-2560 - 20-08-25609.00 - 16.003640
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น15-08-2560 - 17-08-25609.00 - 16.00150
โครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เครืองมือ Routine to Research(R2R)และวิจัยสถาบันวิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท10-08-25608.30 - 16.002230
การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (VoIP) ด้วย Elastixห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.07-08-2560 - 09-08-25609.00 - 16.001720
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core MVC with C#ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-08-2560 - 06-08-25609.00 - 16.001115
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.03-08-2560 - 04-08-25609.00 - 16.001215
หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่น 4สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Chiankhan River Mountain Resort จังหวัดเลย03-08-2560 - 06-08-25608.30 - 16.00360
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Advanced )ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.31-07-2560 - 02-08-25609.00 - 16.001530
Microsoft Office (Basic)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-07-2560 - 30-07-25609.00 - 16.003540
การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Google Sites (รุ่นที่ 2)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.27-07-25609.00 - 16.001820
การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 2)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-07-25609.00 - 16.001320
การพัฒนา RESTFul Web Service with Node.jsห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.22-07-2560 - 23-07-25609.00 - 16.001820
การเขียนโมบายแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์และไอโอเอสด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์คห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-07-2560 - 21-07-25609.00 - 16.004020
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด MultiSpec สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ขั้นพื้นฐาน (Open Source MultiSpec for Satellite Data Analysis : Introduction)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-07-2560 - 16-07-25609.00 - 16.00330
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นพื้นฐาน (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Introduction )ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.03-07-2560 - 05-07-25609.00 - 16.001230
Advanced Excelห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.24-06-2560 - 25-06-25609.00 - 16.005640