Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR
ปีงบประมาณ2560
วันที่เริ่ม12-06-2560
วันที่สิ้นสุด13-06-2560
เวลาเริ่มอบรม9.00 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ฟรี --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.-- ฟรี --
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป-- ฟรี --
จำนวนที่รับ30 คน
วิทยากรรศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
Course Outlineตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นั้น งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นงานที่มีความสำคัญในการรองรับ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการทำงานธุรการในงานบุคคลแล้ว กองบริหารทรัพยากรบุคคลต้องดำเนินงานด้านกลยุทธ์ และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานบุคคลที่เรียกว่า Human Resource Development (HRD) ตลอดจนภารกิจเดิมที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ทั้งภารกิจเดิมและภารกิจใหม่ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดโครงการเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรของกองและหรือเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
วันที่ลงประกาศ07-06-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นาย สินไชย หมู่บ้านม่วงบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   05-06-2560 20:20:11
2นาง วรัญญ์รัตน์ ธระเสนานิติกรงานวินัยและนิติการ   06-06-2560 10:32:36
3Mrs. Paphawi Budkhamchotนิติกรกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 10:32:46
4นาย คณินท์ อุชชินนักสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 10:44:23
5นาง จุฑามาศ ขันธ์ชารีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 10:49:21
6นาย สุวรรณ สะท้านบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 10:57:19
7นางสาว พรรณี สุโพธิ์ไขย์บุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 10:58:08
8นาง เกตกนก ประยูรสิทธินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 10:59:15
9นางสาว วารุณี แก้ววันทาบุคลากรชำนาญการพิเศษกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:01:39
10นาง พิชชาพร กาพย์ไกรแก้วพนักงานธุรการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:02:50
11นาง นิชาภา บุตรมาตย์บุคลากรชำนาญการพิเศษกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:04:25
12นาย ศิวัต อบสุวรรณนิติกรกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:07:14
13นาง ประภาพร ผิวพันคำบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:08:02
14นาย คมน์ เหลืองทองคำนิติกรกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:08:49
15นางสาว ทรงสุดา ถุงแก้วหัวหน้างานจรรยาบรรณ นิติกรกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:09:37
16นางสาว อัจฉรา ใยแก้วบุคลากรปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 11:51:51
17นาง ขวัญกมล สุดาพรรัตน์บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 12:45:36
18นาง มณีวรรณ มุสิกะสารบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 13:02:06
19นาย สุรศักดิ์ สีคังไพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่   06-06-2560 17:35:34
20นาย กิตติพงษ์ จำรูญนักวิชาการโสตฯสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   07-06-2560 12:06:29
21นางสาว ธนพร พิมพ์แมนบุคลากรปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่   07-06-2560 14:37:58
22นาย ประดิษฐ์ ศรีตระกูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี   08-06-2560 08:54:11