Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ2560
วันที่เริ่ม15-08-2560
วันที่สิ้นสุด17-08-2560
เวลาเริ่มอบรม9.00 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ไม่รับ --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.8800 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป8800 บาท
จำนวนที่รับ50 คน
วิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม และคณะ
Course Outlineการสื่อสารในองค์กรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลายหน่วยงานที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีแต่ขาดการนำแผนลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรืออาจทำได้บ้างในบางส่วน แต่หาได้เกิดผลในภาพรวม ด้วยเหตุผลดังกล่าว การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการผลักดันเป้าหมายภายในองค์กร และเพื่อให้องค์กรสามารถประกันได้ว่าจะสามารถผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นจำเป็นต้องจัดทำตัวชี้วัดเพื่อถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมและสามารถวัดผลการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กรในระยะต่อไป

*** การสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าอบรมได้ที่ http//:ihrd.kku.ac.th
สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เลขที่บัญชี 551-414577-4
กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสารเบอร์ 043-203260 หรือแจ้งทาง E-mail: nongas@kku.ac.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


สามารถดาวโหลดเอกสารโครงการได้ที่
https://ihrd.kku.ac.th/pdf/BSC.pdf

วันที่ลงประกาศ24-07-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นางสาว สิริปรางค์ ไชยภูมินักวิเคราะห์นโนยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   07-08-2560 10:29:47