Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรโครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เครืองมือ Routine to Research(R2R)และวิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ2560
วันที่เริ่ม10-08-2560
วันที่สิ้นสุด10-08-2560
เวลาเริ่มอบรม8.30 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมวิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ไม่รับ --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.-- ฟรี --
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป-- ไม่รับ --
จำนวนที่รับ30 คน
วิทยากรรศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และ ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
Course Outlineเพื่อเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จึงจะได้จัดทำโครงการRoutine to Research (R2R) และวิจัยสถาบันเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดสังคมแห่งการวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย
วันที่ลงประกาศ01-08-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นาย คณินท์ อุชชินนักสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่   26-06-2560 09:39:21
2นาย มนูญ บรรณวงศิลป์บุคลากร ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานสวัสดิการ)กองการเจ้าหน้าที่   26-06-2560 09:58:01
3นาง นิชาภา บุตรมาตย์บุคลากรชำนาญการพิเศษกองการเจ้าหน้าที่   26-06-2560 15:04:45
4นาง ประภาพร ผิวพันคำบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   26-06-2560 15:45:28
5Miss Patthanant Khamjanthaบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   26-06-2560 16:07:09
6Miss thanyathorn putthimaนิติกรกองการเจ้าหน้าที่   30-06-2560 16:16:36
7ว่าที่ร้อยโท สัมฤทธิ์ มัสฉะนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   12-07-2560 12:51:37
8Mrs. nittaya palasakนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์   12-07-2560 13:10:25
9นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์   12-07-2560 14:26:41
10นาง อริสา สอนสุภีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง   20-07-2560 11:03:14
11นาย สุวรรณ สะท้านบุคลากรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่   20-07-2560 15:07:16
12นางสาว ธนพร พิมพ์แมนบุคลากรปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่   20-07-2560 15:09:55
13Miss bussara sukwisateเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   26-07-2560 10:10:15
14นาย สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์นักสารสนเทศกองคลัง   26-07-2560 10:58:18
15นาย วิญญ์ สาสุนันท์นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   26-07-2560 11:01:01
16นาย ภาสพันธ์ จิโนทานักวิชาการโสตทัศนศึกษากองกลาง สำนักงานอธิการบดี   26-07-2560 13:53:49
17นาง จุฑารัตน์ คำหวานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง   26-07-2560 13:56:38
18นางสาว พัชชิตา พลเชียงสาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง   26-07-2560 14:00:07
19MISS Ratchanee Kaiyasuanprocurement officerFaculty of Technology, Khonkaen University   26-07-2560 18:20:21
20นาย เกียรติภูมิ กฤตเวทินนักสารสนเทศกองบริหารงานวิจัย   27-07-2560 11:29:16
21นางสาว นลินี ยังสีนาถเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง   27-07-2560 14:47:28
22นาย สาขิน ขาวไชยมหานักสารสนเทศกองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี   01-08-2560 09:13:53