Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่น 4
ปีงบประมาณ2560
วันที่เริ่ม03-08-2560
วันที่สิ้นสุด06-08-2560
เวลาเริ่มอบรม8.30 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Chiankhan River Mountain Resort จังหวัดเลย
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ไม่รับ --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.6500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป-- ไม่รับ --
จำนวนที่รับ60 คน
วิทยากรศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และทีมวิทยากร
Course Outlineเพื่อให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันในกลุ่มคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตำรา การผลิตเอกสารการสอน เพื่อประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์
วันที่ลงประกาศ19-07-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นางสาว วิไลพร ไพศาลอาจารย์บริหารธุรกิจและการบัญชี   11-07-2560 09:37:03
2ดร. สายยัญ สายยศอาจารย์วิทยาศาสตร์   12-07-2560 14:57:13
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหาผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจและการบัญชี   14-07-2560 14:32:37