Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรโครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม
ปีงบประมาณ2560
วันที่เริ่ม31-08-2560
วันที่สิ้นสุด31-08-2560
เวลาเริ่มอบรม8.30 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมห้องประชุมสุลัดดา ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ไม่รับ --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.-- ฟรี --
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป-- ไม่รับ --
จำนวนที่รับ20 คน
วิทยากรคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กรและคณะ
Course Outlineการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง Web มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวทางวิทยุ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและการผลิตสารคดีสั้น
การฝึกเขียนบทความสารคดีวิทยุ การเป็นผู้ประกาศและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

สนใจสมัครติดต่อ นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์
โทร : 088-5496996,043-203245
โทรสาร : 043-203260 E-mail : waruku@kku.ac.th
วันที่ลงประกาศ30-08-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นางสาว วรัญญา กุลสุทธิ์นักวิชาการศึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   02-08-2560 19:26:48
2นางสาว สุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุลนักวิชาการสถิติสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   25-08-2560 10:08:57
3MRS. sarita srikeawเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะแพทยศาสตร์   26-08-2560 17:24:02
4นางสาว เกตุแก้ว วิศวโกศลลูกจ้างเศรษฐศาสตร์   30-08-2560 15:52:46