Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (รับเพิ่มเติม)
ปีงบประมาณ2561
วันที่เริ่ม19-11-2560
วันที่สิ้นสุด20-11-2560
เวลาเริ่มอบรม8.30 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ไม่รับ --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.-- ฟรี --
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป-- ไม่รับ --
จำนวนที่รับ25 คน
วิทยากรรศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์, ศ.ดร.ทพญ.สุวดี โฆษิตบวรชัย, ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม และคณะ
Course Outline- หลักการทำวิจัยสถาบัน และ Routine to Research
- หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
- พัฒนาระบบการคิดเชิงนวัตกรรม
- ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change)
- สภาวะผู้นำ (Leadership)
- ความคล่องแคล่ว (Agile)
- การควบคุมตนเอง (Self Control)

โดยกำหนดการอบรมสามารถโหลดได้ที่
https://ihrd.kku.ac.th/pdf/EX.pdf

**หมายเหตุ คนที่สมัครต้องผ่านการอนุมัติจากคณบดีแล้วเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม
นางสาวเอมอร ชอบสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ 081-0475002 ภายใน 44899 ผู้ประสานงานและบริหารจัดการหลักสูตร
วันที่ลงประกาศ29-09-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นาย กนก มีกุญชรนักสารสนเทศสำนักวิทยบริการ   02-10-2560 11:49:14
2นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ผู้ัช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสำนักหอสมุด   02-10-2560 11:55:56
3นางสาว ทิพานัน พงษ์สุวรรณนักเอกสารสนเทศสำนักหอสมุด   02-10-2560 11:56:29
4นาง ยุภาพร ทองน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศสำนักหอสมุด   02-10-2560 14:43:18
5นางสาว ชุติกาญจน์ บุตรพรมบรรณารักษ์ชำนาญการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   02-10-2560 15:37:37
6นาง จรูญลักษณ์ นารีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   02-10-2560 16:18:16
7นาง ละออ ข้อยุ่นสำนักหอสมุด   03-10-2560 08:44:24