Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect
ปีงบประมาณ2558
วันที่เริ่ม06-06-2558
วันที่สิ้นสุด07-06-2558
เวลาเริ่มอบรม9.00 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.10 น.
สถานที่อบรมห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา600 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป2000 บาท
จำนวนที่รับ30 คน
วิทยากรนายพุธทอง กาบบัวลอย
Course Outline• รู้จักกับ After Effect
• Footage
• Composition
• Layer
• 3 D Layer
• Animation
• Mask Transparency and Keying
• Text
• Paint Tool
• Effect
• Render

พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Windows ได้
วันที่ลงประกาศ10-10-2557
ผู้ลงประกาศสมฤทัย ปั้นพานิช
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นาย สาขิน ขาวไชยมหานักสารสนเทศกองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี   20-11-2557 15:18:00
2นาย ธีรยุทธ บาลชนนักเอกสารสนเทศสำนักวิทยบริการ มข   23-01-2558 13:56:30
3นาย เฉลิมพล นารีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักวิทยบริการ   23-01-2558 13:57:49
4นาย เสน่ห์ ปัญโญนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการ มข.   23-01-2558 14:31:59
5นาง วิไลรัตน์ เถาวัลย์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแพทยศาสตร์   30-01-2558 11:06:00
6นาย จิรพัฒน์ จันทะไพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนบัณฑิตวิทยาลัย   06-02-2558 14:43:21
7นางสาว ปิยะนันท์ ปลื้มโชคนักศึกษาศึกษาศาสตร์   14-03-2558 09:19:35
8นางสาว ทักษพร คีรีเมฆนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)   16-04-2558 09:35:08
9พ.อ.ต. ศรเทพ เริงยุทธนาชีวินครู คศ.3วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   27-04-2558 11:08:15
10นาย เนติพล นารีนักเรียนรร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   30-04-2558 17:21:29
11นาย เสกสิทธิ์ ดวงคำอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   09-05-2558 09:59:19
12นางสาว ณัฐชยา ถวินนักศึกษา ป. โท MBAคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   22-05-2558 09:16:26
13นาย สมชาย ปล้องพุดซานักวิชาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไข่น้ำ /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง/ จังหวัดนครราชสีมา 30290   25-05-2558 11:50:44
14นาย ไชยพล กลิ่นจันทร์อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   28-05-2558 11:53:30
15นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเทพสตรี   29-05-2558 10:39:55
16นาย สมชาย เรืองแหล่นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   02-06-2558 08:40:30
17 Yanapat Lappanitchyakul   02-06-2558 13:22:28