Note: ปิดการลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administrator)
ปีงบประมาณ2558
วันที่เริ่ม08-06-2558
วันที่สิ้นสุด10-06-2558
เวลาเริ่มอบรม8.30 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.30 น.
สถานที่อบรมห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา900 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป3000 บาท
จำนวนที่รับ30 คน
วิทยากรนางสาวสุรนุช สัพโส, วิทยากรผู้ช่วย 1 คน
Course Outline1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux (Debian)
2. แนะนำการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น
3. การจัดการเครือข่ายในระบบปฏิบัติการ Linux (network and routing management)
4. การติดตั้งและใช้งานบริการในระบบปฏิบัติการ Linux เช่น dns, dhcp, ftp, web server, mail server เป็นต้น
5. การรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการและบริการต่างๆ ของ Linux

พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม : ไม่มี
วันที่ลงประกาศ10-10-2557
ผู้ลงประกาศสมฤทัย ปั้นพานิช
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน   วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นาย กนก มีกุญชรนักสารสนเทศสำนักวิทยบริการ   03-11-2557 08:34:30
2นาย สาขิน ขาวไชยมหานักสารสนเทศกองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี   20-11-2557 15:17:46
3นาย ภานุวัตร อุทัยบาลนักเอกสารสนเทศสำนักวิทยบริการ   28-11-2557 13:34:22
4นาง รัตนา จันทรเดชาหัวหน้าแผนกบุคคลบริษัทเพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด   05-01-2558 15:27:51
5นาย อภิรัตน์ สงวนนาม-   15-01-2558 11:50:41
6นาย อติศานต์ ศรีรัตนประพันธ์น.คอมพิวเตอร์สำนักทะเบียน   20-01-2558 09:34:22
7นาย วณัช พาดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   27-01-2558 23:58:53
8นาย กิตติศักดิ์ พระชัยนายช่างอิเลคทรอนิกส์ซ่อมบำรุง คณะแพทยสาสตร์   31-01-2558 12:32:16
9นาย พีระยุทธ มาลัยพวงนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น   07-02-2558 23:50:25
10นาย สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   12-03-2558 15:35:25
11นาย นพกร ถนอมเสียงนักศึกษาวิทยาศาสตร์   20-03-2558 09:57:01
12นาย ณัฐพงษ์ บุญร่วมนักศึกษาวิทยาศาสตร์   20-03-2558 13:29:29
13นาย ยุทธนา อาจทวีกุลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   24-03-2558 10:40:50
14นาย ปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์นักสารสนเทศศึกษาศาสตร์   30-04-2558 15:14:01
15นาย สุชาติ จุลรัตน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์   14-05-2558 19:58:23
16นาย ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์อาจารย์วิทยาศาสตร์ มรภ.บร.   20-05-2558 14:49:15
17ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น   25-05-2558 09:42:46
18นาย มงคล เต็งรุ่งโรจน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.   26-05-2558 11:57:50
19นาย ศรีนคร พงษ์สุวรรณช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์   26-05-2558 11:58:40
20นางสาว นัฏฐา ทองดานักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักทะเบียนและประมวลผล   26-05-2558 14:56:15
21นางสาว อันธิฌา เปรมเกิดนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะพยาบาลศาสตร์   27-05-2558 15:26:22
22นางสาว นาฏยา ปาละสิทธิ์นักศึกษาวิทยาศาสตร์   29-05-2558 15:21:46
23นาย ปิยนัฐ ดวงจำปานักสารสนเทศวิทยาศาสตร์   30-05-2558 09:38:17
24นาย วชิระ ศิริสุนทรนักศึกษา ป.โทศึกษาศาสตร์   02-06-2558 13:56:50
25นางสาว นิตญา โพธิ์ดาวิทยาศาสตร์   02-06-2558 14:14:01
26นาย พลากร บุญไทยนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์   02-06-2558 14:31:42
27นาย วีรวุธ สิงจันทึกงานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์   02-06-2558 14:32:38
28นาย ณวัฒชัย คันทาเงินงานสารสนเทศ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น   02-06-2558 14:32:57
29นาย บรรพญัติ ศรีกองนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลกบินทร์บุรี   04-06-2558 10:50:55
30นาย ฉัตรชัย ใจพินิจเจ้าพนักงานธุรการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี   04-06-2558 11:54:23
(สำรอง)นาย ชาญวิทย์ แซ่โค้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนิติศาสตร์   05-06-2558 11:19:59
(สำรอง)นาย เฉลิมชัย สังข์สนิทพนักงานครู เทศบาลเทศบาลเมืองนางรอง   05-06-2558 13:04:45